Arbetsmiljö

Skyddsbevakning har den bestämda uppfattningen att det är mycket viktigt att de anställda är nöjda och känner sig uppskattade av arbetsgivaren. Det ska aldrig skall finnas något att klaga på när det gäller hur vi behandlar våra anställda.

ARBETSMILJÖ

Skyddsbevakning  önskar via sin arbetsmiljöinsats skapa en attraktiv arbetsplats för såväl nya som nuvarande medarbetare, samt ett samarbete med lika värde på ledare och medarbetare. Dessutom önskar vi främja och utveckla de positiva elementen i arbetet som t. ex. arbetsglädje, motivation, engagemang, ansvarskänsla samt personlig och yrkesmässig utveckling. Målet är att skapa en såväl fysiskt som psykiskt sund och utvecklande arbetsplats för alla anställda, där sjukfrånvaro, arbetsplatsolyckor och arbetsbetingade sjukdomar undviks.

Vi lägger särskild vikt vid förebyggande arbetsmiljöarbete. Skyddsbevakning  avsätter nödvändiga resurser för att säkerställa detta arbete, som ska ske i nära samarbete mellan ledning och medarbetare. Ingen medarbetare ska utsättas för onödig fysisk eller psykisk belastning.

Arbetsmiljön ska utgöra en naturlig del av den dagliga planeringen och måluppfyllandet. Varje enskild medarbetares arbetsplast ska med jämna mellanrum bedömas – både vad gäller arbetsplatsens planering och de hjälpmedel som ställts till förfogande. Denna utvärdering utgör en del av grunden för eventuella åtgärder. En eventuell arbetsplatsolycka kartläggs på så vis att liknande olyckor kan undvikas i framtiden. Inom Skyddsbevakning har alla medarbetare möjlighet att påverka målsättningen och arbetets organisering.